top of page

שירותי המשרד

הכנה והגשה של דוחות מס פדרליים לתושבים לצרכי מס (1040) תוך מתן מענה וליווי לסוגיות שונות כגון מיסוי עצמאיים, החזקה בקרנות נאמנות זרות, דיווחי FATCA וכו'
הכנה והגשה של דוחות מס פדרליים ללא תושבים לצרכי מס (1040NR)
הכנה והגשה של דוחות מס למדינות השונות
הכנה והגשה של טופס Fincen 114 (FBAR)
החזרי מס לסטודנטים
החזרי מס בגין ילדים אזרחי ארה"ב

הכנה והגשה של דוחות מס בארה"ב

כידוע, אזרחים אמריקאים נדרשים לדווח לרשויות המס בארה"ב בכל שנה על הכנסותיהם הכלל עולמיות ועל יתרות בחשבונות פיננסיים המוחזקים מחוץ לארה"ב. אזרחים החיים מחוץ לארה"ב ולא עמדו בחובת הדיווח בתום לב, רשאים להגיש דוחות במסגרת תכנית לגילוי מרצון Streamlined Foreign Offshore. במסגרת התכנית יש להגיש:

  1. דוחות מס על ההכנסות הכלל-עולמיות עבור 3 השנים שמועד ההגשה שלהן כבר עבר
  2. דיווח על יתרות בחשבונות פיננסיים המוחזקים מחוץ לארה"ב (FBAR) עבור 6 השנים שמועד ההגשה שלהן כבר עבר

  3. הצהרה שאי הדיווח נעשה בתום לב

דיווח במסגרת התכנית לגילוי מרצון של ה-IRS עבור אזרחים החיים מחוץ לארה"ב:

הכנה והגשת דוחות למס הכנסה בישראל לאזרחים ישראלים השוהים בארה"ב בין אם באופן זמני או קבוע
הכנה והגשת בקשה לניתוק תושבות וסגירת התיק במס הכנסה
הכנה והגשת דוחות למס הכנסה בישראל עבור תושבי ישראל המחזיקים בהשקעות בארה"ב

הכנה והגשה של דוחות מס בישראל:

bottom of page